ESG – UDRŽATEĽNOSŤ NA TROCH PILIEROCH

Budúcnosť nám diktuje:Už dnes tvorme zajtrajšok

Rozvíjame udržateľné hodnoty nehnuteľností v harmónii s ľuďmi, životným prostredím a digitalizáciou, pričom nezanedbávame ekonomický výsledok.

Naše budovy spĺňajú kritériá komfortu a udržateľnosti pre našich zákazníkov. Vychádza to zo spôsobu, akým staviame, renovujeme a prevádzkujeme. Pomáha nám v tom systematické vyhodnocovanie údajov a naše viac ako 50-ročné skúsenosti na realitnom trhu. Neustále prehlbujeme naše know-how s cieľom vyvíjať klimaticky neutrálne a energeticky autonómne budovy, ktoré budú mať dlhodobú životnosť.

ESG pod drobnohľadom

Environmentálne, sociálne a riadiace štandardy:Čo ESG teda znamená?

ESG („Environment Social Governance“) – v slovenčine teda „životné prostredie, sociálne otázky a správa/riadenie spoločností“. Tento princíp opisuje, ako spoločnosti a finančný sektor vo svojich rozhodnutiach zohľadňujú a hodnotia ekologické a sociálne aspekty, ako aj typ riadenia spoločností.

Ekonomická encyklopédia Gabler
  • E ako enviromentálne
  • S ako sociálne
  • G ako governance

Význam pre nás

Kritériá ESG využívajú naši investori, zákazníci, nájomníci a obchodní partneri pri analýze budov, aktív a portfólií a budú formulované podrobnejšie v budúcnosti.

Je to pre nás príležitosť aj podnet. Od roku 2008 máme naše budovy certifikované uznanými inštitúciami DGNB a ÖGNI. Usilovne pracujeme na tom, aby sme boli do roku 2040 klimaticky neutrálnou spoločnosťou.

Foto: Udržateľná sklenená kancelárska budova so stromom na zníženie oxidu uhličitého

ESG v našom nehnuteľnom majetku

The Wild

Viedeň · Vo výstavbe

Typ

Spustenie predaja
  • Living
  • 1020 Viedeň

Citát odHerwig Schwarz

Zohľadňujeme celý životný cyklus našich budov a integrujeme najudržateľnejšie riešenie pre každý projekt osobitne.
Herwig Schwarz
Herwig Schwarz
Manažér divízie

Hodnotenie na základe prísnych referenčných kritérií:Prekonávame podmienky certifikácií udržateľnosti

Vývoj prebieha v súlade s vysokými normami trvalej udržateľnosti, ktoré certifikujú uznané inštitúcie.

DGNB

Certifikát ÖGNI

Certifikát GREENPASS

Certifikát LEED

Certifikát WELL v2

Rakúske normy

Certifikát bauXund

Certifikát klimaaktiv

Certifikát BREEAM

Work on progress:Sme na začiatku cesty do budúcnosti

Náš jasný cieľ v oblasti realitného rozvoja je rovnaký ako v prípade našej materskej spoločnosti STRABAG SE: do roku 2040 budeme klimaticky neutrálnou spoločnosťou. Tento cieľ sa však nedá dosiahnuť zo dňa na deň. Je to proces, ktorý si vyžaduje technológie, z ktorých niektoré musíme – a budeme – sami rozvíjať.

Ak hľadáte inovatívne odpovede pre budúcnosť, musíte klásť správne otázky v súčasnosti - o tom sme presvedčení. Nezaväzujeme sa k stavebnej alebo stavebnej technologickej koncepcii, konáme na základe konkrétnych lokalít a projektov a vždy máme na pamäti najlepšie alternatívy.

Work On Progress
STRABAG-Kampagne: Arbeit am Fortschritt - klimaneutral bis 2040

Príležitosť otvára generatívne projektovanie:Vývoj projektov šetriacich zdroje

Vďaka tomu je výstavba nielen inovatívnejšia, ale aj udržateľnejšia. Práve v počiatočných fázach plánovania stavebného projektu je vplyv na zdroje, kvalitu, náklady a termíny najväčší. Práve tu sa dostáva k slovu generatívne projektovanie.

Spotreba energie a zdrojov ako jeden z hlavných ovplyvňujúcich faktorov sa musí brať do úvahy počas celého životného cyklu budovy. Tu zohráva dôležitú úlohu rovnováha medzi digitálnou transformáciou a osvedčenými riešeniami alebo medzi digitalizáciou a robustnou výstavbou, ktorá nepredstavuje konflikt cieľov.

Obrázok: Štýlový dom, ktorý je digitálne generatívne zostavený z jednotlivých prvkov

Naše perspektívy prostredníctvom generatívneho dizajnu

Použitie takéhoto nástroja okrem iného výrazne šetrí čas. Sme presvedčení, že generatívne projektovanie prináša nové riešenia, o ktorých by sa v bežnom plánovacom procese nikdy nehovorilo. Vďaka štruktúrovanej tvorivosti tak vznikajú nové perspektívy a rôzne inovatívne varianty. Cieľ: Nájdenie optimálneho riešenia pre vaše požiadavky – rýchle, automatizované a založené na údajoch.

Obrázok: 3D model generatívneho návrhu v podobe voštinovej steny

Generatívny dizajn bei STRABAG

Udržateľné členstvo:Prenos poznatkov pre stavby vhodné pre život

Pracujeme, premýšľame a vyvíjame sa v sieti. Preto je samozrejmosťou výmena skúseností naprieč odvetviami. Spoločne so zainteresovanými stranami a v dialógu s vedou a spoločnosťou navrhujeme mestá, štvrte a budovy pre budúcnosť a umožňujeme všetkým, aby z nich mali prospech.

Členstvo v ZIA

Členstvo v ÖGNI

Členstvo vo VÖPE

Nehnuteľnosti Ženy

Iniciatíva STADTRETTER

Stadtbaukunst Člen

Centrum architektúry Viedeň

Das Architekturzentrum Wien im MuseumsQuartier ist das österreichische Architekturmuseum. Es zeigt, diskutiert und erforscht, wie Architektur und Stadtentwicklung das tägliche Leben aller Menschen prägen.

Als Architekturmuseum versteht sich das Az W als Zukunftsinstitution, in der nicht nur Wissen gesammelt, sondern Wissen geteilt wird. Im Zentrum steht die gesellschaftliche Dimension von Architektur und somit Fragen nach der gebauten Verteilungsgerechtigkeit, nach dem Zusammenleben in einer zunehmend diversen Gesellschaft sowie dem Haushalten mit Ressourcen